Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (LAW 436) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Kod: LAW 436
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencinin, yalnızca hukuku uygulayan bir pratisyen değil aynı zamanda onu tasarlayabilecek bir kişi olabilmesini sağlamak. Öğrencinin güncel ve tarihsel hukuk sorunlarını tartışarak adalet duygusunu güçlendirmek; hukukun yalnızca kurallardan değil tüm bir ideolojik ve sosyal yapıdan oluştuğunu kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Hukuk felsefesinin kadim tartışmalarının ana ekseninde "hukuk nedir?" ve "hukukun kaynağı nedir?" soruları bulunur. Bu sorulara verilen farklı cevaplar aynı zamanda hukuk felsefesi tarihindeki temel ayrıma da kaynaklık eder: Tabii hukukçu okul ve hukuki pozitivizm düşüncesi. Bu ders çerçevesinde, öncelikle Antik Yunan ve Roma düşüncesinden başlayarak hukukun kaynağına tabii hukuku koyan geleneksel tabii hukuk düşüncesi üzerinde durulacak, ardından tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlık'ın bu gelenek üzerindeki etkileri incelenecektir. 16. ve 17. yüzyılda Batı Avrupa'da teoride ve pratikte şekillenmeye başlayan modern devletin, hukuku düşünme biçimini nasıl kökten değiştirdiği üzerinde durulacak, bu bağlamda özellikle sosyal sözleşme ve egemenlik kuramları ele alınacaktır. Ardından bu gelişmeler çerçevesinde yükselen pozitivizm akımının hukuk kuramındaki etkilerine değinilecek, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası literatürde kendine yer bulan tartışmalar üzerinden hukuki pozitivizm ve modern tabii hukuk okulu arasındaki ilişki incelenecektir. Son olarak, liberal haklar kuramı ve modern demokrasi düşüncesine eleştirel yaklaşan hukuk kuramı akımları, önemli örnekler üzerinden (Marksist hukuk kuramı, feminist hukuk kuramı vs.) tartışılacaktır. Bu derste sosyolojinin temel kavramları, toplum ve birey, toplumsal etkileşim, sosyolojik pozitivizm, Marksist ve Weberyan sosyoloji, Hegemonya kuramı,, Marksist yapısalcılık, iktidar kavramı, kitle iletişimi gibi konular incelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6