Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

1. Semester Seçmeli Dersler

2. Semester Seçmeli Dersler

3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

3. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

4. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

8. Semester Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

LAW 101 - Hukuka Giriş
Hukukun temel konularıdır. Hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.

LAW 104 - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Bu derste öğrenciler tarihsel özellikleri itibariyle, İslam öncesi aşamada hukuk, kavram ve kurumları ile kamu ve özel hukukları konusunda bilgi sahibi olurlar. Temel olarak dersin içeriğini, Osmanlı hukuk sistemi ve onun klasik çağı ve Türk hukuk tarihindeki hukuki reform ve gelişmeler, kavram, kurum ve okulları ile modern hukuk düşüncesinin oluşumunda Avrupa ve onun geçmişini oluşturan Roma hukuku ve onun kurum ve kavramları meydana getirmektedir.

LAW 105 - Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Medeni Hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması.

LAW 106 - Aile Hukuku
Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, evlat edinme, velayet, vesayet.

LAW 107 - Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları hakkında genel bir değerlendirme

LAW 108 - Türk Anayasa Hukuku
1982 Anayasası’nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, anayasa mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni, Türkiye’de anayasal tarih.

LAW 110 - Yargı Örgütü
Dersin temel amacı, yargı örgütüne ilişkin kurallar ve bu kurallara göre oluşturulmuş yargı yerlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri hakkında bilgi vermektir.

LAW 210 - Kamu Hürriyetleri

LAW 211 - Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
Uluslararası hukukun temel karakteri ve diğer hukuk dalları ile farklılıkları (İç hukuk ve AB hukuku), Uluslararası hukukun kaynakları (anlaşmalar, teamüller, hukukun genel ilkeleri) ve yasal düzenlemeler.

LAW 215 - Kamu Maliyesi
Kamu Maliyesi derslerinde kamu ekonomisinin kapsamı, pazar ekonomisinden farklı özellikleri; devlet faaliyetlerinin finansmanı, kamu gelirleri, devlet borçları, kamu harcamaları, devlet bütçesi incelenecektir.

LAW 216 - Hukuk Sosyolojisi
Bu ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi esastır. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesine geçilerek, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.

LAW 218 - Uluslararası Hukuk Sorunları
Kara, deniz, hava, uzay ve çevre ile ilgili kurallar, tanıma ve ardıllık, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk ve yaptırımlar, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, kuvvet kullanımı, silahlı çatışma hukuku.

LAW 231 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I
Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW 232 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II
Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW 233 - İdare Hukuku - I
Ders, kapsam olarak kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.

LAW 234 - İdare Hukuku - II
Dersin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle idare ve idare hukukunun anlamı ile hukuk devleti ilkesinin alt ilkeleriyle birlikte idare hukukunun temel ilkelerinin öğretilmesi hedeflenir. Temel ilkelerden sonra idarenin organik anlamda nasıl oluştuğunu ve teşkilatlanma anlamında ne gibi anayasal ilkelere tabi olduğu, ardından da idarenin temel hareket araçları olan idari işlem ve eylemlere ilişkin bilgi verilecektir. Bu bakımdan, dersin süre olarak önemli bir kısmında idari işlemlerin nasıl kurulduğu ve ortadan kaldırıldığı, nasıl yürülüğe girdiği, uygulandığı ve hukuka aykırılığının nasıl değerlendirilmesi gerektiği pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılacaktır. Bu kapsamda idarenin işlevlerini nasıl yerine getirdiği örneğin ihale ve kamulaştırma örnekleri üzerinden de işlenecektir.

LAW 235 - Ceza Hukuku Genel İlkeler - I
Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları meselesinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 236 - Ceza Hukuku Genel İlkeler - II
Ceza kanunlarının uygulanma alanı içerisinde suçun ortaya çıkış şekillerinin, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meselelerinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 301 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Sözleşme yapma özgürlüğü, özel sözleşme çeşitleri, sözleşmelerin şekil şartları

LAW 302 - Eşya Hukuku
Ayni haklar, mülkiyet, zilyetlik, ipotek ve diğer ayni haklar.

LAW 307 - Ceza Hukuku Özel Hükümler
Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçların maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurlarının, nitelikli hallerinin ve özel görünüş biçimlerinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 308 - İdari Yargı
İdarenin denetlenmesi ve yargısal denetim, idari yargı teşkilatı, idari davalar, dava açma süresi, görev ve yetki, idari davalarda diğer usul kuralları

LAW 311 - Ticari İşletme Hukuku
Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, taci kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.

LAW 312 - Şirketler Hukuku
Genel olarak şirket kavramı ve şirketin özellikleri Adi şirketin temel özellikleri ve diğer ayrıntıları Ticaret şirketlerinin özellikleri ve işleyişi Anonim şirketin ve Limited şirketin ayrıntılı incelenişi Şirketlerin yeniden yapılanma işlemleri Konzern hukuku

LAW 315 - Medeni Usul Hukuku
Mahkemeler Teşkilatı, Dava ve Kanun Yolları

LAW 322 - Vergi Hukuku
Vergilendirme ilişkisi, işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve Türk vergi sisteminde gelirden, servetten, harcamadan alınan vergiler

LAW 326 - Hukuk Felsefesi
Tabii hukuk teorisi, Biçimci hukuk anlayışı: Hukuki pozitivizm

LAW 336 - Rekabet Hukuku
Bu ders, rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konularını içerir.

LAW 403 - Ceza Usul Hukuku
Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başlıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 408 - Kıymetli Evrak Hukuku
I) Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş II) Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleris III) Bono IV) Poliçe V) Çek

LAW 412 - Uluslararası Özel Hukuk
kanunlar ihtilafı hukuku milletlerarası usul hukuku

LAW 413 - İş Hukuku
İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi

LAW 414 - Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.

LAW 417 - Miras Hukuku
Ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi.

LAW 420 - İcra ve İflas Hukuku
Genel Olarak cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri

LAW 423 - Genel Devlet Teorileri
Antik yunan ve roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceleri incelemek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi.

LAW 434 - Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği kurumları, AB hukukunun ulusal hukuka yansıması

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ECON 105 - Mikro Ekonomi
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 106 - Makro Ekonomi
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

1. Semester Seçmeli Dersler

ENG-T 101-L - Temel İngilizce1 L
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

LAW 109 - Hukukta Metot
Genel anlamda argüman kurma, akıl yürütmeye ilişkin bilgiler, Hukuki uyuşmazlık kavramının anlamı ve ilgili yöntemler, normların yorumlanması ve yargıç tarafından uygulanan yöntemler

2. Semester Seçmeli Dersler

COMPE 103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Bilgisayar ağları ve iletişim. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG-T102-L - Temel İngilizce2 L

SOC 105 - Sosyolojiye Giriş

3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 221 - Politika Bilimi
Siyaset biliminin temel kavramları olan, iktidar, otorite, egemenlik ve devlet gibi kavramların sosyolojik yaklaşımlar ve konular çerçevesinde siyasal rejimler ve anayasal devlet ile siyasal ideolojiler etrafında modern devletin küreselleşme sürecinde kazandığı varlık biçimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

LAW 223 - Spor Hukuku
Sporun ve spor müsabakalarının toplum açısından önemi, yaşamın her noktasında hissedilmektedir. Sporun profesyonel yanının ağırlığının gün geçtikçe artması, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde doğurduğu etkiler, spor sahalarının dışına da taşan şiddet ve holiganizm, bu alandaki hukuki düzenlemelerin öneminin artması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, spor ekonomisinin gün geçtikçe büyümesi ve spor hukukunun kendine has kuralları, spor kaynaklı ilişkilerin hukuki yapısının kurulmasında uzmanlığın önemini artırmaktadır. Ders ile öncelikle, katılımcıların, sporun ekonomik, sosyolojik boyutları hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Daha sonra, spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle iletişimin spor açısından önemine değinilecektir. Son olarak, spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü gibi spora has hukuki sorunlar anlatılacaktır.

LAW 225 - Hukuk ve Kadın
Eşitlik, ayrımcılık yasağı, pozitif ayrımcılık, feminist teoriler, mahkemelerde ve yasalarda cinsiyetçilik sorunu, kadına karşı eviçi şiddet, cinsel suçlar vb. hukuki konular ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ele alınacaktır.

3. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 219 - Karşılaştırmalı Hukuk
İkinci sınıf dersi olan karşılaştırmalı hukuk dersi, karşılaştırmalı hukuk metodolojisinin ve farklı ulusal hukuk sistemlerinin anlaşılması ve Türk hukukunun yorumlanması üzerinedir.

LAW 251 - Hukuk İngilizcesi-I
I- Ünlü Davalar II- İçtihat hukuku III- Sözleşmeler Hukuku IV- AB Hukuku

LAW 261 - Çocuk Hukuku

4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 220 - Çevre Politikası
Çevre sorunsalının boyutları ve nedenleri ve bunun çözümünde rol alacak tüm taraflar ve bunların sorumlulukları.

LAW 222 - İletişim Hukuku
Kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü, yayımcının ve yazı işleri müdürünün ceza ve özel hukuk sorumlulukları.

LAW 224 - Vatandaşlık Hukuku
Vatandaşlık hukukuna ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek

4. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

HIST 201 - Uygarlık Tarihi

LAW 252 - Hukuk İngilizcesi-II
Temel özel hukuk ve kanu hukuku terimleri, ilkelerinin İngilizce karşılıkları, Latince ilkeler, mahkeme türleri ve sözleşmeler hukuku

LAW 254 - Hukuk ve Edebiyat
Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek eserlerin incelenmesi yoluyla teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlamak amacıyla adalet kavramı, suçsuzluk karinesi, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı meselesi, siyasi iktidar – birey ilişkisi, cezalandırmanın amacı, tabii haklar ve hukuki pozitivizm, sivil itaatsizlik, eşitlik konularının incelenmesi.

LAW 256 - Türk Parlamento Hukuku
Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM'nin çalışma düzeni incelenmektedir.

5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 317 - Stratejik Planlama
Planlama; Strateji, stratejik planlama ve süreçleri; yeniden yapılanma gerekçeleri, geleceği öngörerek hedef koyma; stratejik analiz, stratejik planlama ve yönetim uygulamaları ve yararları; kurumlar için SWOT analizi; kurumsal ferformans yönetimi, göstergeleri ve değerlendirilmesi; fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık; stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri.

LAW 321 - Genel Muhasebe

LAW 325 - Fikri ve Sınai Haklar
Eser kavramı, fikri hak, eserin unsurları ve türleri, eserin türüne gore eser sahibinin hakları, alıntı (iktibas) hakkı, yayım hakkı, intihal (fikir hırsızlığı

LAW 327 - Yabancılar Hukuku
Yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek

MATH 365 - Matematiksel Mantık

5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 323 - Adli Yazışma
I) “Adlî Yazışma”ya ilişkin temel kavramlar, II) Çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, III) İcra aşamasında kullanılan dilekçeler, IV) Yargı makamlarınca kaleme alınan; hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, V) İlân.

LAW 351 - Hukuk İngilizcesi-III
Giriş ve sözleşmekerler hukuku, ticaret hukukuna giriş, kıymetli evrak hukuku, iş ortaklıkları, iş hukuku, uluslararası özel hukuk

LAW 361 - Sağlık Hukuku

6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 324 - Milletlerarası Tahkim Hukuku
uluslararası tahkim hukukunu, tahkim anlaşması, başvuru, sorumluluk, tahkim süresi ve tahkim heyetinin yetkileri, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı başvuru yolları

LAW 328 - Eleştirel Düşünce

LAW 330 - Sermaye Piyasası Hukuku
Öğrenciyi sermaye piyasası hukukunun temel esasları konusunda bilgilendirmek

LAW 338 - Mali Suçlar

6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 332 - Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Temel adli yazışma kuralları, Pratik olaylar üzerinden dilekçe, ara kararı, müzekkere, ihtarname yazımı. , Dava dilekçesi, davaya cevap, cevaba cevap,düplik dilekçesi yazımı

LAW 334 - Hukuk ve Etik

LAW 352 - Hukuk İngilizcesi-IV
I- Introduction and Contract law II- Introduction to Turkish business law III- Commercial papers IV- Business associations V- Labour law VI- Private international law

LAW 356 - Seminer

LAW 362 - Atipik Sözleşmeler

7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 429 - İngilizce Çeviri

LAW 431 - Deniz Hukuku
Başta Deniz Ticareti Hukukunun temel konuları olmak üzere, Deniz Borçlar Hukuku, Deniz Eşya Hukuku ve Deniz Şahsın Hukuku konuları

LAW 433 - Finansman Hukuku
Finansman hukuku dersi, finansman hukukunun genel hükümlerini içermektedir.

LAW 435 - Bilişim Hukuku

7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 401 - Çevre Hukuku
Çevre hakkı, anlam ve katılım gibi çevre hukukunun temel ilkelerinin uygulanması, önleme, kirleten öder, koordinasyon, ve önlem; kirletenin hukuki ve cezai sorumluluğu; çevresel etki değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi amacıyla çevreyi korumak için gerekli ve önemli araçlar.ecution

LAW 415 - Anayasa Yargısı
Karşılaştırmalı anayasa yargısı; anayasa yargısının teorik ve tarihsel temelleri; Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri.

LAW 421 - Kriminoloji
Kriminoloji dersi kapsamında suç, suçlu, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları ele alınacaktır. Bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar ve suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri tartışılacaktır. Böylelikle ülkedeki suç olgusunu saptama ve bununla başa çıkma yöntemleri oluşturma konusunda bilgiler verilecektir.

LAW 441 - Kat Mülkiyeti Hukuku

8. Semester Seçmeli Dersler

LAW 424 - Sigorta Hukuku
Genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorululuk sigortaları, can sigortaları.

LAW 426 - Adli Tıp

LAW 428 - Siyasi Partiler
Siyasi partilerin tarihsel süreçte gelişimi ile birlikte işlevi incelenir. Siyasi partilerin iç yapısı ve siyasi iktidar ile ilişkisi irdelenir.

LAW 442 - Tüketici Hukuku