Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

 

“PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN ANISINA ARMAĞAN”

YAYIN İLKELERİ

 

1-    Armağan’a gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2-    Armağan’a makale, karar incelemesi veya çeviri eserlerle katkıda bulunulabilir. Yazarın talebi halinde makaleler için hakem atanacaktır.

3-    Yazıların en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar, namicaganarmagani@gmail.com  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Editörler Kurulu tarafından yazının alındığı hususunda yazara bilgi verilecektir.

4-    Editörler Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve bu yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

5-    Yayın ilkelerine uygun olan ve hakem atanması talep edilen makaleler hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

6-    Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-posta adreslerini bildirmelidirler.

7-    Yazılar bilgisayarda ‘Times New Roman’ yazı karakteri ile, ana metin 12 punto, dipnotu 10 punto, kaynakça 10 punto, satır aralığı 1.5 aralık olacak şekilde, “.doc”, “.docx” veya “.rtf” formatıyla hazırlanmalıdır.

8-    Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmeli ve soyadının sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise, yazarın üniversitesi veya bağlı olduğu kurum ile unvanı belirtilmelidir.

       Örn.: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

9-    Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.

10-  Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.

11- Yüksek Mahkeme kararlarına yapılacak atıflar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir: 11. HD, 18.12.2015, E. 2345, K. 6789, D. 3. Dairesi, 18.12.2015, E. 2345, K. 6789

12-  Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

       I.   SİYAH VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

       1.   Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük

             A- Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük

  • Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük

                     aa-  Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük

13-  Dipnotlarda, eserlere yapılan ilk atıflar, yazarın soyadı, adı: kitabın adı, yayın yeri ve tarihi, sayfa sayısı şeklinde yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, gerekliyse (yazarın birden fazla eserinden yararlanılmışsa) kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Yazarın eseri bir makale ise tırnak içinde gösterilmelidir.

       Örn.:                   (1)       Çağan, Nami: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s. 33.    

                                   (2)       Çağan, Nami: “Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü”, Anayasa Yargısı Dergisi 1985, C. II, s. 201.

199-224

                                   (3)       Çağan, Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü, s. 201.

       Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir.

       Örn.:                   Dosser, Dougles: “Economic Analysis of Tax Harmonization in Common Markets, Fiscal Harmonization in Common Markets”, Ed. Carl S. Shoup, Vol. 1: Theory, Columbia University Press, New York- London, 1967, s. 55.

14-  Yazar tarafından eklendiği takdirde kaynakça, eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmeli, ancak yazarın ad ve soyadı siyah ve ilk harfleri büyük olacak şekilde belirtilmeli; süreli yayınlarda yer alan eserlerin ise ilk ve son sayfa numaraları kaynakçada gösterilmelidir.

       Örn.:                   Çağan, Nami: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982.

Bir yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde, eserlerin anılışları kaynakçada gösterilmelidir.

       Örn.:                   Çağan, Nami: “Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü”, Anayasa Yargısı Dergisi 1985, C. II, s. 199-224. (Anılış: Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü)