Aynur YONGALIK, Prof. Dr., Dekan

Aynur YONGALIK

İletişim Bilgileri

Telefon:8015
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1997
Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1989
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 2010
Doçent Ankara Üniversitesi 2003
Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi 1999


Araştırma Konuları

Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku


Yayınlar

Kitaplar

YONGALIK A. (2010), Şahıs Şirketlerinde Ortak Davası (Actio pro socio), Ankara, XXI+132 s.

A. Yongalık, T. Ansay (2009), Bankacılar İçin Şirketler Hukuku, 22. bası, Ankara

A. Yongalık, Ç. Kırca(Editör) (2009), Anayasa Şikayeti (Verfassungsbeschwerde), Ankara

A. Yongalık, Y. Karayalçın (2008), Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod - Problem Çözme, 7. bası, Ankara

A. Yongalık, T. Ansay (2006), Bankacılar İçin Şirketler Hukuku, 21. bası, Ankara

A. Yongalık, Edited with Prof. Dr. Sabih Arkan (2006), Festschrift Zum 75. Geburstag Prof. Dr. Tuğrul Ansay, The Netherlands

A. Yongalık - Editör, Prof. Dr. Sabih Arkan ve Arş. Gör. Başak Şit ile birlikte (2006), Prof. Dr. Tuğrul Ansay' a Armağan, Ankara

A. Yongalık, T. Ansay (2004), Bankacılar İçin Şirketler Hukuku, 20. bası, Ankara

A. Yongalık, Y. Karayalçın (2002), Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1998-1999), Ankara

YONGALIK A. (2002), Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara, XXVI+156 s.

A. Yongalık, Y. Karayalçın (1999), Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1996-1997), Ankara

YONGALIK A. (1998), Çevre Sorumluluk Sigortası, Ankara, LIX+273 s.

A. Yongalık, Y. Karayalçın (1997), Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1995), Ankara

A. Yongalık, Y. Karayalçın (1994), Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası (1991-1992), Ankara

A. Yongalık, İ. Kırca (1992), (Hazırlayan) Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-IX: Bildiriler-Tartışmalar, 8-9 Mayıs 1992, Ankara, X+247 s.

YONGALIK A. (1991), Adi Şirkette Sermaye Payı, Ankara, XXIII+117 s.

Makaleler

YONGALIK A. (2017), Die obligatorische Erdbebenversicherung in der Türkei., ZFV 2004, Heft 1, s. 20-22

YONGALIK A. (2016), Genel İşlem Koşulları - Haksız Ticari Uygulamalar ve Haksız Rekabet İlişkileri, Ankara, Tüketici Hukuku Konferansı, 5-6 Aralık 2015, s. 119-147

YONGALIK A. (2013), 13.02.2011 Tarih ve 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle KTK' nun 98. Maddesinde Yapılan Değişikliğe Genel Bir Bakış, Ankara, Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 3-6 Nisan 2013, s. 171-183

YONGALIK A. (2012), Pozitif Ayrımcılığın Aracı Olarak Hukuk: Şirket Yönetim ve Denetim Kurullarında Kadın Kotası Uygulaması, 4. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk, 3-5 Ekim 2012, Konferans Kitabı

YONGALIK A. (2011), 6102 sayılı TTK' nda Ticari İşletme - Sigorta Hukuku, Ankara, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 2-3 Haziran 2011, s. 67-79

YONGALIK A. (2011), ''İstisnalar Dar Yorumlanır'' Kuralı ve Değerlendirilmesi, AÜHFD 2011, C. 60, S. 1, s. 1-15

YONGALIK A. (2010), Konut Edindirme ve Finansmanı Sistemi Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü Açısından Kredi Hayat Sigortası, Ankara, Prof. Dr. Fırat Öztan' a Armağan, s. 1971-1984

YONGALIK A. (2010), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı' na (m. 124-133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) ile Karşılaştırmalı Bakış ve Değerlendirme, BATİDER 2010, C. XXVI, S. 1, s. 81-91

YONGALIK A. (2009), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın ''ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ'i (İç Ticaret: 2009/2) Hakkında Hukuki Değerlendirme, BATİDER 2009, C. XXV, S. 3, s. 69-86

YONGALIK A. (2006), Adi Şirkete Yeni Giren Ortağın Eski Borçlardan Dolayı Sorumluluğu Hakkında Alman Federal Mahkemesinin 7.4.2003 Tarihli Kararı - Bir Metodoloji Sorunu, Ankara, Prof. Dr. Tuğrul Ansay' a Armağan, s. 525-543

YONGALIK A. (2003), Türk Medeni Kanunu' nda Şirket Dernek-Adi İlişkisi, Ankara, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz' e Armağan, s. 283-296

YONGALIK A. (2002), Ticaret Ünvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler - Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme, BATİDER 2002, C. XXI, Sa. 3, s. 5-30

YONGALIK A. (2001), Kitap tanıtımı: Schierenbeck, Henner/Hölscher, Reinhold: Bankassurance, 4. Aufl., Stuttgart 1998, XXV, 955 s., BATİDER 2001, C. XXI, Sa. 1, s. 261-267

YONGALIK A. (2001), Zorunlu Deprem Sigortası, BATİDER 2001, C. XX, Sa. 2, s. 151-174

YONGALIK A. (2001), ''Zorunlu Deprem Sigortası'' İsviçre' de De Gündemde, Birlik, C. II, Sa. 13, s. 18-20

YONGALIK A. (2000), 21. Yüzyılda Sigorta Sektöründe Klasik Ve Modern Satış Yollarının Maliyet Etkinliği Açısından Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, Reasürör, S. 38, s. 12-21

YONGALIK A. (1998), Sigortalının Zarara Katılması (Bizzat Katılma), Ankara, Prof. Dr. Ali Bozer' e Armağan, s. 149-165

YONGALIK A. (1998), Avrupa Komisyonu' nun Sigorta Sektörüne İlişkin 21 Aralık 1992 Tarih ve 3932 Sayılı Grup Muafiyet Tüzüğü, BATİDER 1998, C. XIX, S. 4, s. 131-142

YONGALIK A. (1990), Seyahat Çekleri, BATİDER 1990, C. XV, S. 4, s. 73-102