Mustafa AKKAYA, Prof. Dr.

Mustafa AKKAYA

İletişim Bilgileri

Telefon:8052
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Vergi Hukuku Justus-Liebig-Universität(Almanya) 1998
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 1988
Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 2008
Doçent Ankara Üniversitesi 2002
Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi 1999


Araştırma Konuları

Vergi Hukuku, Uygulamalı Türk Vergi Sistemi, Kamu İhale Hukuku, Bütçe Hukuku, Kamu Maliyesi


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

İbrahim Bayar; Mustafa, Akkaya (2013), Vergi Hukuku Perspektifinden Şarta Bağlı İşlemler, Vergi Dünyası , 282, 81-84

AKKAYA M. (2011), Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Işığında Üniversiteler ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Hekimlerin Çalışma Düzeni, Yaklaşım Dergisi, 221, 258-264

Burak, Öztürk; Mustafa, Akkaya (2011), Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Işığında Üniversiteler ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Hekimlerin Çalışma Düzeni, Yaklaşım Dergisi, 222, 247-251

İbrahim, Bayar; Oytun, Candaş; Mustafa, Akkaya (2011), Vergi Hukukunda “Emsallere Uygunluk” ve “Gerçeklik” İlkesi, Vergi Sorunları, 276, 18-30

AKKAYA M. (2009), Haksız Çıkma Zammı ve Anayasaya Uygunluğu, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, 339-347

AKKAYA M. (2008), 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkındaki Kanun’un Kapsamına İlişkin Bir Görüş, Yaklaşım Dergisi, 185

AKKAYA M. (2007), Die Körperschaftsteuerpflicht wirtschaftlicher Einrichtungen von Vereinen und Stiftungen in der Türkei, Zeitschrift für Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht

AKKAYA M. (2007), Die Besteuerung des Einkommens von Kontrollierten auslandiscen Körperschaften nach dem türkischen Steuerrecht, iStR - Internationales Steuerrecht Zeitschrift für europäische und internationale Steuer- und Wirtschaftsberatung

AKKAYA M. (2007), Die letzten Entwicklungen auf dem Gebiet der Verrechnungspreisfestlegungen im türkischen Steuerrecht aus der sicht des neuen Körperschaftssteuergesetz, iStR - Internationales Steuerrecht Zeitschrift für europäische und internationale Steuer- und Wirtschaftsberatung

AKKAYA M. (2007), İş Güvencesi Tazminatının Gelir Vergisine Tâbi Olup Olmadığı Sorunu, Sicil İş Hukuku Dergisi, 6, 224-229

AKKAYA M. (2007), Vergileme İlkeleri Işığında Noter Harçlarında “Değer Esası” Uygulaması, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 133 , 39-49

Merih, Öden; Mustafa Akkaya (2001), Hayat Standardı Esasının Anayasaya Uygunluğu Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2, 1-35

Haydar Lütfü, Ejder (2001), 2001 Bütçesinin Hedefler, Önlemler, Büyüklükleri ve Ekonomik İstikrar Politikası Açısından Değerlendirilmesi, Malî Hukuk , 92, 33-43

AKKAYA M. (2000), “Ertragssteuerrechtliche Probleme des Electronic Commerce in der Türkei, Zeitschrift für İnternationales Steuer- und Wirtschaftsrecht, 17, 845-850

AKKAYA M. (2000), Özel Hukuk Sözleşmelerinde Yer Alan Vergisel Hükümlerin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı Sorunu, Yaklaşım Dergisi, 95, 145-151

AKKAYA M. (2000), Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”,, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1-4, 85-96

Mualla, Öncel; Mustafa Akkaya (1999), Gayrimenkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyannamede Toplanması Üzerine Bir Başka Görüş - Vergi Hukukunda GVK M. 86 Somut Örneği Üzerinde Yorum, Vergi Sorunları Dergisi, 134, 48-54

AKKAYA M. (1997), Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-4, 185-208

AKKAYA M. (1994), Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Malî Hukuk, 49, 53-64

AKKAYA M. (1994), Vergi Hatalarının Yargısal Yolla Düzeltilmesinde Süre, Yaklaşım Dergisi, 13, 153-163

Uluslararası Konferans Bildirileri

AKKAYA M. (2013), Transfer Fiyatlandırması Yolu İle Örtülü Kazanç Dağıtımı- İşlev, Hukuki Nitelik, Sorunlar, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 29-37

AKKAYA M. (2011), Vergi Aslı ve Fer’ileri Bakımından Geriye Yürümezlik Esası: “Haklılık” Ölçütü Üzerine Değerlendirmeler” Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası, Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi-1, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dr. Nüsret Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 113-124

AKKAYA M. (2004), 5035 Sayılı Yasa ile Getirilen Muafiyetler ile 5035 Sayılı Yasanın Verdiği Yetkiye İstinaden Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasının Uygulanması İlkeleri ve Noterlerin Sorumluluğu, Türkiye Noterler Birliği, Noterler Günü Etkinlikleri, Sempozyum: 5035 , Antalya

AKKAYA M. (2003), Vergi Yasalarının Geri Yürümezliği Ve Orantılılık İlkeleri Açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, International Association of Lawyers, Rights and Guarantees of the Taxpayer from the Human Rights Point of View Seminar, Bucharest

Ulusal Konferans Bildirileri

AKKAYA M. (2006), Vergiden Borçlu Olanların, Fona Devredilen Bankalara Borçlu Olanların Yurt Dışına Çıkış Yasağı,, Hukuk Merceği - 8, Konferans ve Paneller, Ankara Barosu, Ankara, 762-784

AKKAYA M. (2006), Vergileme İlkeleri Işığında Noter Harçlarında “Değer Esası, Türkiye Noterler Birliği İstanbul Noter Odası Kocaeli-Kartepe Sempozyumu , Kocaeli

AKKAYA M. (2004), Danıştay Kararlarında Ekonomik Yaklaşım, Sempozyum Danıştay ve İdari Yargı Günü 136. Yıl, 135-174

AKKAYA M. (2004), Vergi Normlarının Uygulanması ve Yorum, Vergilendirme İşlemleri, Vergi Hukuku Seminerleri, Ankara

AKKAYA M. (2004), Vergi Suçları ve Vergi Hukukunda Bilirkişilik, Vergi Suçları ve Vergi Hukukunda Bilirkişilik Paneli, Ankara

AKKAYA M. (2003), Vergide Belgelendirme ve Ticaret Şirketi Temsilcilerinin Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu, İdari Yargı Paneli, Mersin

AKKAYA M. (2002), Vergilendirme Yetkisi ve Yetkinin Paylaşımı (Yasama Organının Vergilendirme Yetkisi ve Yürütme Organının Vergilendirmede Yetkilendirilmesi, Anayasal Mali Düzen, Ankara

AKKAYA M. (2001), Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi”, Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku Sempozyumu: VII, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 175-186

AKKAYA M. (1999), İnternet Haftası, İnternet ve Hukuk Paneli, Ankara

Kitapta Bölüm

AKKAYA M. (2015), Genel Vergi Hukuku (Bölüm 4,5,7), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2015), Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2014), Genel Vergi Hukuku (Bölüm 4,5,7), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2014), Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2013), Genel Vergi Hukuku (Bölüm 4,5,7), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2013), Vergi Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

Kitaplar

AKKAYA M. (2016), Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Mali Akademi Yayınları, Ankara

AKKAYA M. (2013), Vergi Usul Hukuku (Editör), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir

AKKAYA M. (2007), Yurtdışına Çıkış Yasağı (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki Alacaklar Bakımından Bir İnceleme), Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara

Mualla, Öncel (2006), Soru ve Yanıtlarla Uygulamalı Vergi Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara

Mualla, Öncel; Ahmet, Kumrulu; Mustafa Akkaya (2006), Soru ve Yanıtlarla Uygulamalı Vergi Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara

Mustafa Akkaya (2002), Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara

Mustafa Akkaya (1998), Die Verbindlichkeit Von Privatrechtlichen Verträgen Für Das Steuerrecht. Grenzen Der Umdeutung Von Verträgen Für Steuerliche Zwecke, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara

Sanat Faaliyetleri

  • Vergi Cezaları ve Meslek Mensuplarının Sorumluluğu Semineri, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/Antalya, 2007
  • Vergi Cezaları ve Meslek Mensuplarının Sorumluluğu Semineri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , 2007
  • Klinik Araştırmalarda Bütçe ve Sigorta Süreçlerinin Değerlendirilmesi Konferansı, Klinik Araştırmalar Derneği/Ankara, 2007
  • Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Sakarya / Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , 2006
  • Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Balıkesir / Çanakkale / Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , 2006
  • Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , 2005
  • Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , 2005
  • Mali Hukuk 4. Bilirkişi Eğitim Semineri, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2003
  • Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/İstanbul , 2002