Füsun Arsava, Prof. Dr.

Füsun Arsava

İletişim Bilgileri

Telefon:8020
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Devletler Hukuku Federal Almanya Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi 1973
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1968


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 1990
Doçent Ankara Üniversitesi 1985


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler, Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran-

Arsava F. (2009), İsviçre'nin Tarafsızlık Statüsü Işığında AB Üyeliğine Bakış,, GÜHFD, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün'e Armağan,

Arsava F. (2008), “Die Beziehungen Zwischen der Türkei und der Europäischen Union und die Neuen Entwicklungen”, (Iustitia et Pax, Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Hrsg von G.H.Gornig,B.Schöbener,W.Bausback,T.H.Irmscher; Schriften zum Völkerrecht Band

Arsava F. (2007), Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, Prof. Aslan Gündüz’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,

Arsava F. (2006), Avrupa Birliği Anayasası Tasarısında Yetki Sınırlaması”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (2005), “Ulusal Mahkemeler Tarafından Topluluk Hukukunun İhlal Edilmesi Durumunda Üye Devletlerin Sorumluluğu”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (2005), “Avrupa Anayasasının Tercih Nedenleri”,, Uluslararası İlişkiler Dergisi

Arsava F. (2005), “Avrupa Anayasası Üzerine Düşünceler”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2005), Avrupa Temel Haklar Şartı”, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Arsava F. (2004), “Nice Anlaşmasının Analizi Bağlamında AB Temel Haklar Şartı”, Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi Dergisi,

Arsava F. (2004), “Birlik Hukuku ve Anayasa arasındaki İlişki”, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2004), “Kıbrıs’ın AB’ne Üye Olması Türkiye-AB ilişkilerini Nasıl Etkiler?”,, Kadir Has Üniversitesi Dergisi,

Arsava F. (2004), 73-“AB Anayasasının Düşündürdükleri”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü,

Arsava F. (2003), “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği”, Uluslararası Kıbrıs Konferansı, TOBB,

Arsava F. (2003), “Farklı Entegrasyon ve AB’nin Federal Yapısı”,, Askeri Yargıtay Dergisi,

Arsava F. (2003), “Avrupa Birliği ve Kıbrıs Sorunu”,, ATAUM Bülteni

Arsava F. (2003), “Avrupa Anayasa Düzeninin Oluşumu”,, ATAUM Bülteni

Arsava F. (2003), “1960 Anlaşmaları Işığında Kıbrıs’ın Bugünkü Hukuki Durumu”,, Ankara Barosu Etkinlikleri Dizisi, Panel-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazi Magosa

Arsava F. (2003), “Die Erwartungen der Türkei im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft”, Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.VSpezifika einer Südost-Erweiterung der EU, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Arsava F. (2002), “Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun Ulusal Hukuk Düzenlerine Enkorparasyonu”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2002), “Kopenhag’dan Nice’e”,, Türk Hukuk Kurumu– Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İlişkileri Sempozyumu,

Arsava F. (2002), “Siyasi Açıdan Avrupa Ortak Değerleri ve Türkiye”,, Türk Parlamenterler Birliği, Avrupa Ortak Değerleri ve Avrupa Anayasasının Temel Taşları Kolokyumu,

Arsava F. (2002), “Kurucu Anlaşmaların Avrupa Birliği Anayasası’na Dönüşmesi, ATAUM Bülteni,

Arsava F. (2001), “Anayasa Hukuku ve Avrupa Ortak Anayasa Hukuku”,, İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Münasebetler Hukuk Dergisi,

Arsava F. (2001), “Avrupa Birliği Hukuku Temel Hak Teminatlarının Eksiklikleri”,, Kocaeli Üniversitesi Dergisi, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan

Arsava F. (2001), “Egemenlik Haklarına Getirilen Sınırlar”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “Avrupa Egemenliğinin Dayanak ve Sınırları”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “AB Bakanlığı”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “Türkei – Zukünftiger Mitglied der EU”, Das Problem, Souveränitätsübertragung Institut für Türkisch-Europäische Studien,

Arsava F. (2001), “Türkiye’nin Tam Üyelik perspektifi”, The Evolution of Customs Union and Preparation Process for Full Membership,, World Customs Activities

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Avrupa Birliği Hukukuna Katkıları, A.Ü.S.B.F. Yayınları,

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2000), “Griechenland-Türkei-Zypern, Ein Europäisches Problem,, Zeitschrift für Süd- Ost Europa Gesellschaft

Arsava F. (2000), Anpassungsprobleme des Türkischen Rechts zu dem EU-Recht”, Zeitschrift für Türkisch-Europäische Studien,

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2000), “Griechenland-Türkei-Zypern, Ein Europäisches Problem,, Zeitschrift für Süd- Ost Europa Gesellschaft

Arsava F. (2000), Anpassungsprobleme des Türkischen Rechts zu dem EU-Recht”, Zeitschrift für Türkisch-Europäische Studien,

Arsava F. (1999), “Avrupa Birliği Hukukunda Anlaşma Değişikliği Prosedürü”,, Prof. Dr. Vahdet Aydın’a Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Arsava F. (1999), “ATAD’ın Hukuk Yaratma Yetkisi”,, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1999), “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı İşbirliği”,, Av.Dr.Faruk Erem Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayını,

Arsava F. (1999), “Der Zypern Konflikt unter besonderer Berücksichtigung des Völkerrechts”, Jahrbuch für Internationale Sicherheitspolitik

Arsava F. (1998), “Menschenrechtliche Dimension des Europarechts”, Informationen zur Sicherheitspolitik- Die Türkei und Europa

Arsava F. (1997), “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Temel Haklar”,, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1997), “Demokratik Meşruiyetin Garantörü: "Avrupa Parlamentosu", Ekonomik Yaklaşım”,, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi

Arsava F. (1997), “Der Zypernkonflikt, Eine völkerrechtliche Bewertung”, Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Heft 108, Hamburg,

Arsava F. (1997), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Yatırımların Korunması”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları

Arsava F. (1996), “Kıbrıs Sorunu ve Dünya Barışı”,, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Arsava F. (1995), “AGİK ve İlgili Belgeler”, Türk Hakları, yayınlayan Prof.Dr.Mustafa Kahramanyol

Arsava F. (1995), “Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreci”, Avrupa Birliği El Kitabı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Arsava F. (1994), “Subsidiarite Kavramının Topluluk Hukuku'ndaki Yeri”,, Türkiye-Avrupa Topluluğu Derneği Aylık Bülteni

Arsava F. (1993), “Batı Avrupa'da Etnik Azınlıkların Korunması”,, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

Arsava F. (1992), “Azınlık Hakları ve Bu Çerçevede Ortaya Çıkan Yeni Düzenlemeler”, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Arsava F. (1992), “Ulusal Grup Hakları Konusunda Gelişmeler”,, A.Ü.S.B.F.Dergisi

Arsava F. (1991), “Avrupa Toplulukları Hukuku'nun Genel Karakteri”, Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Armağan

Arsava F. (1990), “Avrupa Toplulukları Hukuku'nda Kadın ve Erkek Eşitliği”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi

Arsava F. (1989), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 1986 tarihli "Mittlerweile" Kararının Topluluk Hukuku Bakımından Taşıdığı Önem”, A.Ü.S.B.F.Dergisi,

Arsava F. (1988), “Federal Alman Anayasa Mahkemesi kararlarının Topluluk Hukuku'nun Gelişmesine Etkisi, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı

Arsava F. (1988), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 8.4.1987 ve 4.11.1987 tarihli Kararlarının Topluluk Hukukuna Getirdiği Yorum”,, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Arsava F. (1988), “Die Offenheit der türkischen Verfassung gegenüber einem Beitritt zur EG EG-Türkei”, Kolloquium über Freizügigkeit und Familiennachzug, Saarbrücken

Arsava F. (1988), “Türkiye Tarafından Yapılan Bireysel Başvuruyu Kabule İlişkin Bildirinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi”, Mali Hukuk Dergisi

Arsava F. (1988), “Avrupa Tek Senedi”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi

Arsava F. (1988), “Avrupa Toplulukları Hukuku ve Türkiye'nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliği”, İlim ve Sanat Dergisi

Arsava F. (1988), “AET üyeliğinde Topluluk Hukuk Düzeni ile Türk Hukuk Düzeni İlişkisi ve Etkileşimleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Arsava F. (1987), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin ve Bavyera Anayasa Mahkemesinin Azınlık Partileri İçin Kanunda Öngörülen Baraj Hükümleri Hakkında Verdiği Kararlar”, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1987), “Avrupa Topluluklarının Supranasyonal Niteliği”, Mali Hukuk Dergisi

Arsava F. (1985), “Die Beiden Deutschen Staaten in Den Vereinten Nationen, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1985), “Soft-law”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı

Arsava F. (1984), “Die Frage der territorialen Souveränität über Die Falklandinseln”,, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1983), “Avrupa Topluluklarının Uluslarüstü Özelliği”, Prof.Dr. İbrahim Yasa’ya Armağan,

Arsava F. (1982), 1-“Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuk Düzeninin Ulusal Hukuk Düzenleri Üzerindeki Etkisi”, Prof.Dr.Ümit Yaşar Doğanay’ın Anısına Armağan,

Arsava F. (1981), “Self-Determination” Hakkının Tarihi Gelişimine Bir Bakış ve Aaland Adaları Sorunu”, Seha Meray’a Armağan,

Arsava F. (1981), “Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktiflerinin Ulusal Alanda Geçerliliği”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Arsava F. (1), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 1986 tarihli "Mittlerweile" Kararının Topluluk Hukuku-Ulusal Hukuk İlişkisinde Taşıdığı Önem”,, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Arsava F. (1), “Garanti Anlaşmasının İhlali ve Mutatis Mutantis Kuralının Sonuçları, ATAUM Bülteni

Kitapta Bölüm

Arsava F. (2009), AB Üyeliğine Giden Yolda KIBRIS Kriter mi?”,, Humboldt Kolleg 2009, Alexander von Humboldt-Gedenkjahr 2009, In Memoriam Alexander von Humboldt, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları,

Arsava F. (2009), “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, VII. Kamu Yönetimi Forumu, 8-10 Ekim 2009, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, (Elektronik Ortamda Yayınlanan Bildiriler Kitabı.) 109- “Kıbrıs Uyuşmazlığında Çözüm Stratejileri”, Journal of Cyprus Studies, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, C.16, S.138, 2010. 110- “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler”, Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran- Aralık 2009, C.XII, S.1-2, s. 1257-1284, Ankara 2010. 111- “Topluluk Hukukunun İcrası Çerçevesinde Üye Devletlere Karşı Uygulanan Yaptırımlar- AT Anlaşmasının 228. madde 2. Fıkrasına göre Alınan Önlemler, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2010, C.6., S.21, s.1-17. 112- “Alman Anayasa'sı Işığında Avrupa Tutuklama Emrine Getirilen Yorum” Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan, Ankara 2010, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 27 vd. 113- “Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü” Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan, Ankara 2010, s. 345 vd. 114- “AB Birincil (Primer) Hukukunda Azınlıkların Korunmasının Hukuki Dayanağı”, Uluslararası

Arsava F. (2008), Avrupa Anayasasının Spesifik Unsurları, Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği,

Arsava F. (2008), “AB ile İlişkiler 1980-1999, Türk Dış Politikası 1919-2008

Arsava F. (2007), Egemenlik ve Öncelik, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları

Arsava F. (2006), “AB Giriş Sürecinde Kıbrıs Meselesinin Geleceği”, Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi Bağlamında Türkiye

Arsava F. (2006), “ABD ve Devletler Hukuku”, Amerikan Dış Politikası ve Türkiye

Kitaplar

Arsava F. (2010), “Kıbrıs Uyuşmazlığında Çözüm Stratejileri, Journal of Cyprus Studies, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Arsava F. (2010), “Topluluk Hukukunun İcrası Çerçevesinde Üye Devletlere Karşı Uygulanan Yaptırımlar- AT Anlaşmasının 228. madde 2. Fıkrasına göre Alınan Önlemler,, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi

Arsava F. (2010), “Alman Anayasa'sı Işığında Avrupa Tutuklama Emrine Getirilen Yorum, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan,Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü”, Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan

Arsava F. (2010), “AB Birincil (Primer) Hukukunda Azınlıkların Korunmasının Hukuki Dayanağı”,, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü”, Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan

Arsava F. (2009), Roma Anlaşmasında Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar, Ankara B.2

Arsava F. (2009), Self-Determinasyon Hakkı ve KOSOVA, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP),

Arsava F. (2009), Tartışma Platformu, Kosova, Güney Osetya, Abhazya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklerinde Kendi Kaderini Kendi Tayin Etme Hakkının Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP),

Arsava F. (2009), “İnsani Devletler Hukuku ve İnsan Hakları Sözleşmeleri İlişkisi, Uluslar arası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2008), “BM Güvenlik Konseyi’nin İnsan Haklarını Koruma Rolü ve Güvenlik Konseyi Yetkilerinin Dayanağı ve Sınırları, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2008), “İnsan Hakları Komisyonu’ndan İnsan Hakları Konseyi’ne, Uluslararası Hukuk ve Politika,

Arsava F. (2008), Avrupa İlk Derece Mahkemesi’nin 21 Eylül 2005 Tarihli Kararı ve Düşündürdükleri, Global Strateji Dergisi

Arsava F. (2008), Gelişmeler”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, Sorunlar-Tehditler-Fırsatlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını,

Arsava F. (2007), “İnsan Haklarının Supranasyonal Himayesi ve Devlet Anlayışında Ortaya Çıkan Değişim”,, Global Strateji, ,

Arsava F. (2007), Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları, Global Strateji Enstitüsü Dergisi,

Arsava F. (2007), “BM Güvenlik Konseyi Kararlarına Karşı İnsan Hakları Himayesi, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2007), BM Güvenlik Konseyi Kararlarının Ulusal ve Uluslarüstü Mahkemeler Tarafından Hukuki Denetimi”, Global Strateji Dergisi

Arsava F. (2006), “Türkiye – AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu”, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları,

Arsava F. (2006), Avrupa Anayasasının Dogmatik Özellikleri, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2006), “Üye Devletlerin Anayasa Tasarısı Işığında Statüsü ve Etki Olanakları, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2006), “AB Üyesi Devletlerin Temel Hak Bağlantıları, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Arsava F. (2006), AB’nin Anayasa Tasarısı Işığında Federal Yapısı, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2005), “Supranasyonal Bir Tasarruf Şekli Olarak Devletlere Yönelik Kararlar, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Arsava F. (2005), “17 Aralık 2004 Zirvesi Işığında Kıbrıs Sorunu”,, ATAUM Haber,

Arsava F. (2005), “Ankara Anlaşmasına İlişkin Protokol Tartışması, Yankı Dergisi

Arsava F. (2005), “Anayasallaşma Sürecinde Avrupa Kamu Oyu”,, Avrasya Dosyası,

Arsava F. (2004), “Avrupa için bir Anayasa Avrupa Entegrasyonu İçin Son Mu, Yoksa Yeni Bir Başlangıç Mı?”,, Stratejik Araştırmalar Dergisi

Arsava F. (2004), “Avrupa Anayasallaşması Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”,, Uluslararası İlişkiler

Arsava F. (2004), “AB’nin Anayasallaşma Sürecinde Temel Haklar Şartı”,, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2003), “Nice Anlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nin Geleceği, Handbuch

Arsava F. (2003), “Hukuksal Boyutlarıyla Kıbrıs Sorunu”,, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını,

Arsava F. (2003), “Avrupa Temel Haklar Şartının Siyasi Kriterlere Etkisi”,, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı Yayını,

Arsava F. (2003), “Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik”,, Genelkurmay Basımevi

Arsava F. (2003), “AB’nin Genişleme Sürecinde Kıbrıs Sorunu”,, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı,

Arsava F. (2002), “AB’de Yargıda İşbirliği, Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Arsava F. (2002), “Nice Anlaşmasının Getirdikleri”,, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2002), “AB’nin Anayasa’ya İhtiyacı var mı?”, Mercek Dergisi,

Arsava F. (2001), “Avrupa Temel Haklar Şartı”,, Türkiye Avrupa Birliği Derneği Yayını

Arsava F. (2001), “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2000), “Avrupa Parlamentosu’nun Demokratik Meşruiyetin Sağlanmasında Oynadığı Rol”,, Türk Parlamenterler Birliği Dergisi,

Arsava F. (2000), “Avrupa Anayasası Yolunda, Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşimi, Yeni Türkiye Dergisi

Arsava F. (2000), “Avrupa Parlamentosu’nun Demokratik Meşruiyetin Sağlanmasında Oynadığı Rol”,, Türk Parlamenterler Birliği Dergisi,

Arsava F. (2000), “Avrupa Anayasası Yolunda, Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşimi, Yeni Türkiye Dergisi

Arsava F. (1999), “1960 Kıbrıs Anlaşmalarının Geçerliliği”,, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi,

Arsava F. (1999), “Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve Avrupa Birliği İlişkisi, İzmit Barosu Dergisi,

Arsava F. (1999), “Avrupa Yurttaşlığı, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Yıllığı”,

Arsava F. (1998), “Avrupa Birliği'nde Temel Hakların Teminine İlişkin Yeni Gelişmeler”,, Aylık Aktüel Hukuk Dergisi

Arsava F. (1998), “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Siyasi Boyutu”,, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı,

Arsava F. (1993), Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Öözellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Madde Işığında İncelenmesi, Ankara

Arsava F. (1985), Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara

Arsava F. (1985), Roma Anlaşmasında Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar, Ankara

Arsava F. (1977), “Çocuklar ve Televizyon”,, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Arsava F. (1977), Sinema ve Televizyonun kültürel, siyasal ve yapısal yönden Avrupa’daki durumu,, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Arsava F. (1976), “Radyo-TV Hukuk Danışmanlığı”, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Arsava F. (1973), Die völkerrechtliche Lage Zyperns Unter Besonderer Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts,, München