Sarper Süzek, Prof. Dr.

Sarper Süzek

İletişim Bilgileri

Telefon:8019
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ankara Üniversitesi 1974
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1967


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 1989
Doçent Ankara Üniversitesi 1983
Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi 1982


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Süzek S. (1996), İş hukukunda iç yönetmelikler., AÜHFD.

Diğer Hakemli Dergiler

Süzek S. (2010), İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan

Süzek S. (2010), Alt İşveren İlişkisinin Kurulması,, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Süzek S. (2009), Bireysel İş Hukukunun Dünü Bugünü ve Geleceği, Sicil İş Hukuku Dergisi

Süzek S. (2008), İşverenin Eşit Davranma Borcu, Sicil

Süzek S. (2007), İşçi ücretlerinin ödenmemesinin hukuki sonuçları, AÜHFD

Süzek S. (2007), Sosyal politikanın araçlarından biri olarak iş hukuku., Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri

Süzek S. (2006), Risques Professionnels, Protection Sociale et Responsibilté de L’enterprise en Droit Turc,, Rapport Presenté Au XVII’e Congrès Mondial du Droit du Travail et de la Sécurité Sociale

Süzek S. (2006), Değişiklik feshi., TİSK Akademi

Süzek S. (2006), İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri., İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı.

Süzek S. (2005), İşçinin yetersizliği veya davranışları nedeniyle geçerli fesih., Aziz Can Tuncay’a Armağan

Süzek S. (2005), İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda hakları ve yükümlülükleri, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi.

Süzek S. (2005), Geçici ve mevsimlik iş akitleri., İnşaat Sanayi, İntes

Süzek S. (2005), AB perspektifinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları., İntes

Süzek S. (2005), III. Yılında iş yasası semineri., III. Yılında iş yasası semineri.

Süzek S. (2004), Yeni iş yasasının alt işveren kurumuna bakışı, sorunların değerlendirilmesi ve çözümleri., İntes.

Süzek S. (2003), Uluslararası ve ulusal hukuk sisteminde işyeri hekimliği sempozyumu, Uluslararası ve ulusal hukuk sisteminde işyeri hekimliği sempozyumu

Süzek S. (2002), İş akdini fesih hakkının sınırlandırılması, Yargıç Dr. Aydın Özkul’a Armağan. Kamu-İş,

Süzek S. (2001), İşyerinin kurulması, faaliyetinin durdurulması ve kapatılması., Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan

Süzek S. (2000), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda somut çözüm önerileri., Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan

Süzek S. (1998), Yorum, Cumhuriyetin 75. yılında endüstri ilişkilerinde ve emek piyasalarının düzenlenmesinde devletin rolü ve işlevleri., III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi

Süzek S. (1997), İşyeri uygulamaları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan

Süzek S. (1997), Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sorunları ve yeni tasarı., Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan.

Süzek S. (1993), İş hukuku yaptırımları, İş Hukuku Dergisi

Ulusal Konferans Bildirileri

Süzek S. (1992), İş güvencesinde sosyal tarafların görüşleri, Aktin Feshinde Yargı Denetimi Sempozyumu

Süzek S. (1991), İşçi sağlığının boyutları, Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi.

Kitapta Bölüm

Süzek S. (1998), İş teftişi ve iş müfettişleri., Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Süzek S. (1996), Destekten yoksunluk ve cismani zararlarda işverenin özel hukuktan doğan sorumluluğu., Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat

Süzek S. (1993), Hukuki yönden işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş hekimliği ders notları

Kitaplar

Süzek S. (2009), İş Hukuku, İstanbul

Süzek S. (2008), İş hukuku, genel esaslar-bireysel iş hukuku., İstanbul

Süzek S. (2006), İş hukuku, genel esaslar-bireysel iş hukuku, İstanbul

Süzek S. (2004), İş yasaları-sosyal güvenlik yasaları., İstanbul

Süzek S. (2003), Bireysel iş ilişkisinin kurulması, hükümleri ve işin düzenlenmesi,, Yargıtay’ın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi.

Süzek S. (2002), İş hukuku, genel esaslar-iş akdi., istanbul

Süzek S. (2001), İş akdinin türleri., Mercek.

Süzek S. (2000), Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı, Yargıtay’ın iş hukukuna ilişkin 1998 kararlarının değerlendirilmesi

Süzek S. (2000), Temel iş yasaları, Ankara

Süzek S. (1998), İşverenin yönetim hakkı ve sınırları., Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan

Süzek S. (1998), İş hukukunda sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması, Yiğit Okur’a Armağan

Süzek S. (1998), İş hukukunun genel esasları, Ankara

Süzek S. (1996), İş hukukunda katılım., Coşkun Kırca’ya Armağan

Süzek S. (1994), İş hukukunda yorum., İnan Kıraç’a Armağan.

Süzek S. (1994), İş güvenliği mevzuatı, Ankara

Süzek S. (1993), İş hukukunda düzenleme boşluklarının doldurulması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı

Süzek S. (1991), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda görev ve sorumluluklar., Türk-İş.

Süzek S. (1991), İş güvenliği mevzuatı, Ankara

Süzek S. (1990), İşçi sağlığı sorunları ve çözüm yolları., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu,

Süzek S. (1989), Hukukun işçi sağlığı ve iş güvenliğine katkısı., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Süzek S. (1989), Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı açısından Yargıtay’ın 1989 yılı kararlarının değerlendirilmesi, Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı açısından Yargıtay’ın 1989 yılı kararlarının değerlendirilmesi.

Süzek S. (1989), İş akdinin askıya alınmasının genel teorisi, Ankara

Süzek S. (1988), Hukuk açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu.

Süzek S. (1986), Temel iş yasaları., Ankara

Süzek S. (1985), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin, işverenin ve sendikaları sorumluluğu, ODTÜ Mühendislik Fakültesi ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kıbrıs Seminerleri, Verimlilik

Süzek S. (1985), İş güvenliği hukuku, Ankara

Süzek S. (1983), Sendikalar kanunu taslağı açısından sendikaların teşkilatlanması., Toplu İş İlişkilerinde Yeni Kanun Tasarılarını Değerlendirme Sempozyumu, Ajans Tüba.

Süzek S. (1981), Sakatların sorunlarının iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından incelenmesi. Hukuksal Açıdan Bedensel, Ruhsal Sakatlıklar ve Uyum Bozuklukları Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon

Süzek S. (1979), Ekonomik zorunluluk nedeniyle fesih ve sendikal tazminat., İş Hukuku Uygulaması (İHU).

Süzek S. (1976), İş akdini fesih hakkının kötüye kullanılması, Ankara