Doğa Elçin , Dr. Öğretim Üyesi

Doğa Elçin

İletişim Bilgileri

Telefon:8047
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Uluslararası Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011
Yüksek Lisans Uluslararası Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent 2012


Araştırma Konuları

Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Elçin D. (2015), The Principle of Non-Refoulement: A Comparative Analysis between Turkish National Law and International Refugee Law in Politics and Law in Turkish Migration, London

Diğer Hakemli Dergiler

Elçin D. (2018), Milletlerarası Özel Hukukta Ön Sorun, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , 33, pp. 211-241

Elçin D. (2017), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda Aile İkamet İzni: Aile Hayatı Hakkı Mı? Aile Birleşimi Hakkı Mı?, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , Ankara , 130, pp. 117-198

Elçin D. (2016), Türkiye'de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Ankara , 124, 9-80

Elçin D. (2011), Milletlerarası Unsurlu Endüstriyel Hareketlerde Sözleşme Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Tayini, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan , Ankara , pp.2791-2816

Elçin D. (2011), Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Sözleşmeyle İrtibatlı Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ata Sakmar'a Armağan , İstanbul , 1, pp.329-352

Elçin D. (2007), Yabancı Çingenelerin Türkiye'ye Giriş, İkamet ve Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye'den Sınır Dışı Edilmeleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 56/1, pp.3-50

Uluslararası Konferans Bildirileri

Elçin D. (2015), Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 1-2 Ekim 1015 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Raoul Wallenberg Institute Kitlesel Sığınma Durumlarında Geçici Koruma Statüsü

Elçin D. (2014), The Principle of Non-Refoulement: A Comparative Analysis between Turkish National Law and International Refugee Law, Turkish Migration Conference Comparative Perspectives and Continuities, Regent's University London

Elçin D. (2014), Kitlesel Akınlarda Hukuki Boyut Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kitlesel Akınlar Değerlendirme ve Uygulanabilirlik Çalıştayı, Ankara

Elçin D. (2012), National and International Legislation on Urban Refugees and Legislative Developments, Turkey's Experience with Urban Refugees: Modalities and Future Perspective UNHCR Turkey Third Academic Network Seminar İstanbul Bilgi Üniversitesi , İstanbul

Elçin D. (2012), Turkish Migrants in Europe from the Perspective of Turkish Citizenship Law, Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years Oxford University , London

Elçin D. (2009), Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Göçmen İşçi Kadın,, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir

Ulusal Konferans Bildirileri

Elçin D. (2017), Zayıf Tarafın Korunmasını Amaçlayan Milletlerarası Yetki Kuralları, 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7-8 Aralık 2017

Elçin D. (2017), Göçmen İşçi Kadınlar, Kadın ve Göç Paneli Atılım Üniversitesi KASAUM 22 Kasım 2017

Elçin D. (2016), Anayasa Mahkemesi'nin 2016/134 ve 2016/135 Sayılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Elsa Mülteci Hukuku Sempozyumu TBB 4 Aralık 2016 , Ankara

Elçin D. (2016), Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Yer Alan Uluslararası Koruma Statüleri ve Suriyeliler, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Elçin D. (2014), Kitlesel Sığınma Hareketleri Kapsamında Geçici Koruma Statüsü, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Yabancıların Sahip Oldukları Haklar ve Güvenceler Sempozyumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 22 Ekim

Elçin D. (2013), Milletlerarası Unsurlu Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi , İstanbul

Notlar

Elçin D. (2015), Suriyelilerle Kesişen Yollarımız, Kibrit Dergi Kesişme Sayısı

Elçin D. (2013), Lozan'dan Günümüze Türkiye'de Yabancıların Hukuki Durumu, İz Dergisi, Ankara , 18, pp.40-41

Elçin D. (2007), Yabancı Çingenelerin Türkiye'ye Giriş, İkamet ve Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye'den Sınır Dışı Edilmeleri, İz Dergisi, Ankara , 4, pp.42-47

Kitapta Bölüm

Elçin D. (2012), Kanunlar İhtilafı Hukukunun Düzenleme Alanına Giren Milletlerarası Unsurlu Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin 6356 sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı İstanbul

Elçin D. (2012), Forum Non Conveniens Doktrini, Prof. Dr. İlhan Unat'a Amağan Mülkiyeliler Birliği Yayını , Ankara, 1, pp.311-330

Elçin D. (2010), Patent Hakları ve Telif Haklarının Korunması Alanında Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan, Ankara, pp.735-760

Kitaplar

Elçin D. (2012), Milletlerarası Unsurlu Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Adalet Yayınevi , Ankara