Dilşad Çiğdem Sever, Dr. Öğretim Üyesi, Dekan Yard.

Dilşad Çiğdem Sever

İletişim Bilgileri

Telefon:8017
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2013
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2007
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2002


Araştırma Konuları

Kamu Hukuku, İdare hukuku, Feminist hukuk teorisi


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

D. Çiğdem Sever (2017), Terörle Bağlantılı Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, TBB, 133, 163-210

D. Çiğdem Sever (2016), Bir Kamu Kurumu Olarak Vakıf Üniversiteleri ve Bu Üniversitelerde Çalışan Akademik Personelin Hukuki Statüsü, Legal Hukuk Dergisi, Mart 2016, 1175-1216

D. Çiğdem Sever (2016), Adalet Hizmetlerinden Doğan Mali Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1, 41-81

D. Çiğdem Sever (2016), Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İki Kararı Üzerinden İdarenin Farklı Muamele Yükümlülüğünü Düşünmek, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2016, 38-49

D. Çiğdem Sever (2016), Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 122- Ocak/Şubat 2016, s. 141-193

D. Çiğdem Sever (2016), Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları, Hukuk Kuramı, 2016/3, 16-43

D. Çiğdem Sever (2015), Türkiye’de Düzenleyici Kurumların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü, AÜHFD, 2015/1, 195-236

D. Çiğdem Sever (2013), “Kamu Hizmetlerinde Biçimsel Ölçütte Çözülme”, Ankara Barosu Dergisi, 2013/3

D. Çiğdem Sever (2012), Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz v. Türkiye Kararı, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 2, 16-42

D. Çiğdem Sever (2011), Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik, Sarper Süzek'e Armağan, Beta Yayınları, Ankara, C.III, 3279-3311

Uluslararası Konferans Bildirileri

D. Çiğdem Sever (2014), Failure to teach gender equality in legal education, Gender and The Law Conference (London Social Studies), İzmir

D. Çiğdem Sever (2014), Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Yöntem, II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, Ankara

D. Çiğdem Sever (2011), Olağanüstü Hal: Hukuk Sisteminin Karadeliği mi?, Uluslararası "Hak Mücadelesi ve Hukuk" Sempozyumu, İstanbul

D. Çiğdem Sever, Mine Çankaya (2009), Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik İlkesi Bakımından Kadının Söylemsel Temsili, 1. Uluslararası Kadın Kongresi

Ulusal Konferans Bildirileri

D. Çiğdem Sever (2016), Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personel: Kamu Görevlisi mi, İşçi mi?, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 23 Eylül 2016

Sever D. (2016), Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukuki Rejimi, Ankara Barosu, 26 Eylül 2016

D. Çiğdem Sever (2014), İdeolojik Bir Kavram Olarak Hukuki Eşitlik, Taner Yelkenci II. Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, Kocaeli

D. Çiğdem Sever, Osman İşçi (2014), Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları Kurumu: İnsan Hakları mı, Devlet Aklı mı?, Türkiye'nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı (II) , İstanbul

D. Çiğdem Sever (2013), Mahkeme Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı, TODAİE Sosyal haklar Sempozyumu

D. Çiğdem Sever (2012), Eviçi Şiddette İnterdisipliner Yaklaşımın Önemi, Ankara Barosu Şiddeti Önlemede Kurumsal İşbirliğinin Önemi Sempozyumu

Notlar

D. Çiğdem Sever, Berke Özenç (2016), Akademik özgürlük ve akademisyenlerin özgürlükleri, Güncel Hukuk, Mart 2016

D. Çiğdem Sever, Sinem Hun (2015), İnsan Hakları Örgütlerinin AİHM’e Başvurma Ehliyeti Bakımından Câmpeanu Kararı, Güncel Hukuk , Mart 2015

D. Çiğdem Sever (2015), Vakıf Üniversitelerinin denetimi ve YÖK'ün Yeni Yetkileri, Güncel Hukuk, Aralık 2015

D. Çiğdem Sever (2015), Hapsedilenlere Muamele Bakımından Yeni bir Dönem: Mandela Kuralları, Güncel Hukuk, Eylül 2015

D. Çiğdem Sever (2014), Öğretim Elemanı Disiplin Yönetmeliği Değişikliği, Güncel Hukuk, Nisan 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Son on yılda Merkezileşme Eğilimine İlişkin Notlar, İz Dergisi, Nisan 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Kadın Karşı Eviçi Şiddette Hukuk Normları ve bu Normlar Tek Başına Yeterli mi?, Dernekler ve Sivil toplum, 26, 40-50

D. Çiğdem Sever (2014), İnsan Hakları Meselesi Olarak Öğrenci Disiplin Hukuku ve Yasallık İlkesi, Güncel Hukuk, Ocak 2014, 8-10

D. Çiğdem Sever (2014), Kadının Soyadı: Bir Yap-Boz Hilkayesiyle Eşitliik Sağlandı mı?, Güncel Hukuk, Şubat 2014

D.Ç. Sever, N.Taştan (2014), Seçimlere Hak Temelli Bakmak, Güncel Hukuk, Eylül 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Soma ve Ermenek'i İşkence Yasağı Üzerinden Düşünmek, Güncel Hukuk, Aralık 2014, 10-12

D. Çiğdem Sever (2013), Avukatların Tutuklanması ve Yeni Paradigma: “Olağanüstü”nün “olağan”laşması, Kocaeli Barosu Bülteni , 2013/1

D. Çiğdem Sever (2013), Hukuk Öğrencilerin Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımı: Ankara’da Bir Saha Çalışması, Güncel Hukuk, Kasım 2013, 11-119

D. Çiğdem Sever (2013), İhlal mi Destan mı?: AİHM'in Temmuz 2013 tarihli üç kararı üzerine, Güncel Hukuk, Eylül 2013

D. Çiğdem Sever (2012), Olağanüstü Hal: Hukuk Sisteminin Karadeliği mi?, Çağımızda Hukuk ve Toplum, 29/8

D. Çiğdem Sever (2010), Yargı Tarafsızlığı Bağlamında Yargıcın Takdir Yetkisi, İlkelerin Kullanılması ve Yorum Sorunu, Çağımızda Hukuk ve Toplum, -

D. Çiğdem Sever (2009), İdare Hukukunda Yeni Bir Gelişme Umudu (mu?): Genel İdari Usul Yasa Tasarısı, İz Dergisi

D. Çiğdem Sever (2009), Devleti ve Hukuksal Kurumları Anlayabilmek İçin “Polis” Kavramını Yeniden Düşünmek: Neocleous’un “Polis Erkinin Eleştirel Teorisi, Çağımızda Toplum ve Hukuk Dergisi, -

D. Çiğdem Sever (2009), 12 Mart Romanları: Hukuki Yüzleşememe Örneği, Kül, 22, 40-45

Sever D. (2008), (Çeviri) Doğal Hukukta Cebir- Doğal Hukuk Tarzında Hukuksal Muhakemenin Matematiksel Simulasyonu: Bilgisayar takviyeli Yasa Hazırlama ve Hukuk Eğitimine Dair bir Başlangıç (Vladimir Lobocikov’dan Çeviri), HFSA

D. Çiğdem Sever, Sevilay Kaygalak, Mesut Sert, Aydın Ördek (2006), YÖK’ün Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak) Raporuna İlişkin Bir Değerlendirme, Mülkiye Dergisi

Kitapta Bölüm

D. Çiğdem Sever (2018), "Sağlık Hakkının Tanımlanması ve Mahkemelerce Kullanılması", Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları içinde, Seçkin Yayınları, 73-103

D. Çiğdem Sever (2018), Sağlık Kamu Hizmetinin Örgütlenmesi ve Özelleştirme Biçimleri, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları içinde, Seçkin Yayınları, 103-125

Sever D. (2018), "Danıştay Kararları Işığında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu", Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları içinde, Seçkin Yayınları, 265-281

D. Çiğdem Sever (2015), İdeolojik bir Kavram olarak Hukuki Eşitlik, Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları (ed. Bora Erdağı), NotaBene Yayınları

D. Çiğdem Sever (2014), Mahkeme Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı, Adalet için İnsan Hakları: Sosyal Haklar (ed. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd.), TODAİE, 469-493

D. Çiğdem Sever (2013), Anayasa Mahkemesi’nin Kadın-Erkek Eşitliği Yaklaşımına Bir Eleştiri, Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları , 34-50

D. Çiğdem Sever (2010), İdare Hukukunda Hukukun Genel İlkeleri, Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan